જિલ્લા કક્ષાનો ધ્વજવંદન સમારોહ યોજાયો

જિલ્લા કક્ષાનો ધ્વજવંદન સમારોહ યોજાયો દાંતીવાડા ખાતે કૃષિમંત્રી આર સી ફળદુ એ ધ્વજવંદન કર્યું જિલ્લાના તમામ આગેવાનો અને અધિકારી ઓ ઉપસ્થિત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

સાબરકાઠા કેશરપુરા (ગાભોઈ) આગણવાડી મા બાલતુલા દિવસ ની ઉજવણી

સાબરકાઠા કેશરપુરા (ગાભોઈ) આગણવાડી મા બાલતુલા દિવસ ની ઉજવણી પ઼જાસતાક દિવસ ના દિવસે બાલતુલા દિવસ ની ઉજવણી થઈ બાળકી ઓને ગામજનો દારા ઈનામ વિતરણ

Subscribe US Now