સાબરકાઠા કેશરપુરા (ગાભોઈ) આગણવાડી મા બાલતુલા દિવસ ની ઉજવણી

સાબરકાઠા કેશરપુરા (ગાભોઈ) આગણવાડી મા બાલતુલા દિવસ ની ઉજવણી પ઼જાસતાક દિવસ ના દિવસે બાલતુલા દિવસ ની ઉજવણી થઈ બાળકી ઓને ગામજનો દારા ઈનામ વિતરણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

થરાદ માં નાઈ સમાજ દ્વારા આપવામાં આવ્યું આવેદનપત્ર

થરાદ માં નાઈ સમાજ દ્વારા આપવામાં આવ્યું આવેદનપત્ર તાનાજી ફિલ્મ માં નાઈ સમાજ ની લાગણી દુભાઈ નાઈ સમાજ ની લાગણી દુભાઈ તે ભાગ દૂર કરવા અપીલ થરાદ નાયબ કલેકટર ને નાઈ સમાજના આગેવાનો ને આપ્યું આવેદનપત્ર

Subscribe US Now