બનાસકાંઠા માં તીડ નો આતંક વધ્યો…

બનાસકાંઠા…….

બનાસકાંઠા માં તીડ નો આતંક વધ્યો…..

વાવ,સુઇગામ, દિયોદર બાદ ડીસા અને પાલનપુર માં પણ તીડ ના ધામા….

તીડ ના ઝુંડ ખેતરોમાં ઉભા પાક ને કરી રહ્યા છે નુકશાન….

પંખા થી વાસણ ખખડાવી, ધુમાડો કે ટેપ વગાડી તીડ ને ભગાડવા ખેડૂતો અવનવા પ્રયાસ….

તીડ કન્ટ્રોલ વિભાગ ની 5 અને ખેતીવાડી વિભાગ ની 18 ટિમો કામે લાગી….

છેલ્લા 10 દિવસ થી તીડ નિયંત્રણ માટે તંત્રના પ્રયાસો જારી….

બનાસકાંઠા……. બનાસકાંઠા માં તીડ નો આતંક વધ્યો….. વાવ,સુઇગામ, દિયોદર બાદ ડીસા અને પાલનપુર માં પણ તીડ ના ધામા…. તીડ ના ઝુંડ ખેતરોમાં ઉભા પાક ને કરી રહ્યા છે નુકશાન…. પંખા થી વાસણ ખખડાવી, ધુમાડો કે ટેપ વગાડી તીડ ને ભગાડવા ખેડૂતો અવનવા પ્રયાસ…. તીડ કન્ટ્રોલ વિભાગ ની 5 અને ખેતીવાડી વિભાગ ની 18 ટિમો કામે લાગી…. છેલ્લા 10 દિવસ થી તીડ નિયંત્રણ માટે તંત્રના પ્રયાસો જારી…. તીડ આક્રમણ ના કારણે ખેડૂતો થઈ રહ્યું છે કરોડો નું નુકશાન…તીડ આક્રમણ ના કારણે ખેડૂતો થઈ રહ્યું છે કરોડો નું નુકશાન…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

દાંતા માં આખલાઓ નો આતંક..

Subscribe US Now