કોરોના વાયરસની મહામારી દરમ્યાન લોકડાઉન પિરિયડમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદરૂપ થવાના આશયથી તેમજ મેં. મદદનીશ કલેક્ટર ડૉ. પ્રશાંત જીલોવા સાહેબ તથા મેં.મામલતદાર કે.આર.ચૌધરી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ દાંતા પ્રાંત કચેરી તથા મામલતદાર કચેરીના ના.મામલતદારશ્રી, ક્લાર્કશ્રી, તથા મહેસુલી તલાટીશ્રી ભેગા મળી યથાશક્તિ ફાળો આપી કરીયાણાની ૧૦૦ કીટ ૧૦૦ જરૂરિયાતમંદ લોકો/કુટુંબોને આપવાનું આયોજન કરેલ. જે ૧૦૦ કીટ આજ રોજ મદદનીશ કલેક્ટર સાહેબ તથા મામલતદાર સાહેબ દ્વારા વિતરણ અર્થે ખુલ્લી મુકાયેલ, જેમો આજે પીપળાવાળીવાવ, વશી, દિવડી, સેબલિયા તથા બામાણિયા ગામે જઇ અત્યંત વૃદ્ધ, બીમારીથી પીડિત, કાયમી અંધ,લકવાગ્રસ્ત, અપંગ, નિરાધાર જરૂરિયાતમંદ લોકો/કુટુંબને કીટ રૂબરૂમાં હાથોહાથ આપવામાં આવેલ છે. આવા કપરા સમય માં મજબુર લોકોની ગરિમા જળવાય અને સ્વમાનભંગ ના થાય તે હેતુથી કોઈ ફોટોગ્રાફી કરેલ નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

દાંતા માં પ્રાંન્તસાહેબ ના માર્ગદર્શન હેઠણ ગરીબો ને કિટ નુ વિસ્તરણ કરવા માં આવ્યુ

કોરોના વાયરસની મહામારી દરમ્યાન લોકડાઉન પિરિયડમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદરૂપ થવાના આશયથી તેમજ મેં. મદદનીશ કલેક્ટર ડૉ. પ્રશાંત જીલોવા સાહેબ તથા મેં.મામલતદાર કે.આર.ચૌધરી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ દાંતા પ્રાંત કચેરી તથા મામલતદાર કચેરીના ના.મામલતદારશ્રી, ક્લાર્કશ્રી, તથા મહેસુલી તલાટીશ્રી ભેગા મળી યથાશક્તિ ફાળો આપી કરીયાણાની ૧૦૦ કીટ ૧૦૦ જરૂરિયાતમંદ લોકો/કુટુંબોને આપવાનું આયોજન કરેલ. […]

Subscribe US Now