દાંતા તાલુકા માં ટીડ નો આતંક પ્રથાવત

વાત કરવા માં આવેતો બનાસકાંઠા માં ટીડ નો આંતક વઘતો વધતો ખેડૂતો ને નુકશાન થયુ હતુ તેના પગલે સરકારે વળતર ની જાહેરાત પણ કરવા માં આવી છે પણ અંતર યાર વિસ્તાર માં હાલ માં દાંતા તાલુકા ના નાના ગામડા અને આદિવાસી એરીયા માં દવાનો છંડકાવ થાય તેવી ખેડુતો ની માંગ ઉઠિ હતી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

બનાસકાંઠા રાજ્ય અને કેન્દ્ર ની સરકાર તીડ નિયંત્રણ માટે કામે લાગી

બનાસકાંઠા રાજ્ય અને કેન્દ્ર ની સરકાર તીડ નિયંત્રણ માટે કામે લાગી 30 જેટલી ટિમો તીડ ને કરશે નિયંત્રણ 100 ટ્રેકટર ..15 ગાડી.2 ફાલકન મશીન થી થશે દવા નો છટકાવ કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકાર ને તીડ નિયંત્રણ માટે કરી રહી છે મદદ … કેન્દ્ર ના અધિકારી ને તીડ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં મોકલ્યા… […]

Subscribe US Now