આબુરોડ રાજસ્થાન રેલવે ડીઝલ શેડ મા લાગી ભીષણ આગ

આબુરોડ
રાજસ્થાન

રેલવે ડીઝલ શેડ
મા લાગી ભીષણ આગ

ગોદામ માં
લાગી આગ

કેમિકલ સ્ટોર
રૂમ માં લાગી આગ

ગેલ ઇન્ડિયા અને નગર
પાલિકા દ્વારા આગ ઓલવવા
નો પ્રયાસ

શોર્ટ સર્કિટ થી આગ
લાગી હોવાનું અનુમાન

આગ ઓલવવા માટે
ફાયર ની ગાડીઓ
ઘટના સ્થળે

આગ લાગતા
લોકો મા ડર નો
માહોલ

Subscribe US Now